Podatek od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych - naliczenie podatku

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Termin składania dokumentów
Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby należy złożyć korektę deklaracji – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

Kogo dotyczy
Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowych jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Czas realizacji
-

Wymagane dokumenty
 • umowa sprzedaży pojazdu/faktura,
 • decyzja o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu,
 • decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe.
Opłaty Terminy płatności:

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

- po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

· I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

· II rata - do dnia 15 września danego roku. - od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten za rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Podatnicy podatku od środków transportowych wpłacają obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy.

Dodatkowe informacje

Podatek od środków transportowych należy opłacać na rachunki indywidualne.
Tryb odwoławczy -
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 z późn. zm.)
 • UCHWAŁA NR XII/136/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/497/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 2017-11-29 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
 • UCHWAŁA NR LIII/645/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
 • UCHWAŁA NR XIII/193/2019 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.
 • UCHWAŁA NR XXVI/34/2020 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.
 • UCHWAŁA NR XXXVII/486/2021 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 27 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.
 • UCHWAŁA NR L/658/2022 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 26 października 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2023 r.
 • UCHWAŁA NR LXIII/825/2023 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2024 r.

 

Klauzula informacyjna w sprawach podatku od środków transportowych

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Podatków i Opłat
Adres: ul. T. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 5628007

Miejsce przyjmowania dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta, parter

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Bogumiła Ołów

Data modyfikacji: 2024-01-03

Opublikował: Bogumiła Ołów

Data publikacji: 2021-05-12