Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje, gdy:
1) decyzja o pozwoleniu na przeprowadzenie remontu wydana została przez właściwy organ lub przeprowadzenie prac remontowych zostało zgłoszone do właściwego organu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz
2) dokonano zawiadomienia o zakończeniu remontu, na które właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, a w przypadku braku wymogu w tym zakresie, podatnik złożył oświadczenie o terminie zakończenia remontu elewacji.

Zwolnienie nie dotyczy:
1) budynków, w których wykonano remont elewacji z pominięciem wymogów wynikających z przepisów Prawa budowlanego i stanowiących w rozumieniu tego prawa samowolę budowlaną;
2) podatników, u których na dzień złożenia zawiadomienia o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia od podatku od nieruchomości zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
a) posiadają zaległości wobec budżetu miasta/gminy,
b) zalegają z zapłatą zobowiązań wobec budżetu miasta/gminy za okres dłuższy niż 6 miesięcy, poprzedzające złożenie zawiadomienia o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia od podatku od nieruchomości,
3) budynków, na które w ciągu ostatnich 10 lat ze środków budżetu miasta/gminy udzielono dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru i objętych ochroną na terenie miasta/gminy,
4) oficyn dobudowanych do budynków frontowych oraz budynków usytuowanych w głębi działek

Kogo dotyczy
Podatnik/właściciel nieruchomości lub jej części

Czas realizacji
Wniosek realizowany jest bez zbędnej zwłoki

Wymagane dokumenty
 • Zgłoszenie-wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości w których wykonano remont elewacji
 • Wraz z zawiadomieniem podatnik zobowiązany jest do złożenia:
  1) kserokopii decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie remontu elewacji wydanej przez właściwy organ oraz kserokopii zawiadomienia o rozpoczęciu remontu złożonego we właściwym organie, jeżeli przepisy Prawa budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie remontu;
  2) kserokopii zgłoszenia właściwemu organowi remontu, jeżeli przepisy Prawa budowlanego tego wymagają;
 • 3) kserokopii zawiadomienia o zakończeniu remontu elewacji, a w przypadku braku takiego obowiązku, dokumentu potwierdzającego stan elewacji przed rozpoczęciem remontu oraz po jego zakończeniu (np. dokumentacja fotograficzna);
  4) zestawienia wydatków poniesionych na przeprowadzenie remontu elewacji wraz z kserokopiami faktur i rachunków poświadczających ich wysokość; oryginały faktur i rachunków należy przedłożyć do wglądu;
  5) kserokopii dokumentów potwierdzających otrzymanie środków publicznych na pokrycie kosztów remontu elewacji, jeżeli podatnik takie środki otrzymał.
 • W przypadku, gdy zwolnienie stanowi pomoc de minimis, udzielenie tej pomocy wymaga dodatkowego przedłożenia:
  1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • 3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności podatnika i prowadzonej przez niego działalności, oraz w zakresie pozostałych informacji - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mnimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.213)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.)
 • UCHWAŁA NR XXVIII/338/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Budżetu i Finansów
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628177

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 147, I piętro
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2021-05-12