Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym osób prawnych i osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej i prowadzących działalność gospodarczą)

Wszczęcie postępowania następuje na uzasadniony wniosek zobowiązanego, w którym należy wskazać na występowanie „ważnego interesu podatnika” lub „ważnego interesu publicznego”, „względów społecznych lub gospodarczych” oraz „możliwości płatniczych zobowiązanego”.

Rodzaje ulg o jakie można się ubiegać:
• odroczenie terminu spłaty należności,
• rozłożenie na raty spłaty należności,
• umorzenie w całości lub w części należności.

Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa – w tym warunków dotyczących udzielenia pomocy publicznej - organ administracji wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Niewypełnienie warunków powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Przed wydaniem decyzji organ administracji wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Organ administracji może odstąpić od tej zasady, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek.

Kogo dotyczy
Kto może wystąpić z wnioskiem:
• osoba fizyczna
• osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
• osoba prawna
• jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Czas realizacji
Postępowanie powinno zakończyć się w terminie do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o przyznanie ulgi
 • OSOBY FIZYCZNE, KTÓRE NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, DO WNIOSKU POWINNY DOŁĄCZYĆ:
  - informację dotyczącą sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji (w tym celu należy wypełnić oświadczenie o stanie majątkowym lub sporządza się protokół o stanie majątkowym zobowiązanego),
  - zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych itp.),
 • - kopie rachunków opłat eksploatacyjnych za mieszkanie lub inny zajmowany lokal (np. za czynsz, światło, gaz),
  - kopie decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej,
  - informacje o innych okolicznościach faktycznych mających – zdaniem podatnika – wpływ na rozstrzygnięcie sprawy,
  - inne informacje na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego,
  - pełnomocnictwo (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik.
 • OSOBY FIZYCZNE, KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - OPRÓCZ INFORMACJI WSKAZANYCH POWYŻEJ - DO WNIOSKU POWINNY DOŁĄCZYĆ:
  - informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy za ubiegły oraz za bieżący rok podatkowy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
  - informacje o zaległościach/niezaleganiu w płatnościach wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • - informacje o zaciągniętych pożyczkach, pobranych kredytach bankowych,
  - dokumenty świadczące o wielkości sprzedaży, o pakiecie otrzymanych zleceń na wykonanie robót czy usług,
  - pisma procesowe w sprawie odzyskania należności od niesolidnych kontrahentów,
  - pełnomocnictwo (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik.
 • OSOBY PRAWNE DO WNIOSKU POWINNY DOŁĄCZYĆ:
  - informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy za ubiegły oraz za bieżący rok podatkowy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
  - informacje o zaległościach/niezaleganiu w płatnościach wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • - informacje o zaciągniętych pożyczkach, pobranych kredytach bankowych,
  - dokumenty świadczące o wielkości sprzedaży, o pakiecie otrzymanych zleceń na wykonanie robót czy usług,
  - pisma procesowe w sprawie odzyskania należności od niesolidnych kontrahentów,
  - pełnomocnictwo (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis:
  - wszystkie zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę ze środków publicznych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
  - informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.311 z późn. zm.)
 • W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną inną niż de mnimis:
  - informację przedstawianą przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.312 z późn. zm.)
Opłaty Opłacie skarbowej w kwocie 10,00 zł podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o udzielenie ulgi

Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
opłata skarbowa
Kwota
10 zł
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Od postanowienia służy zażalenie do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2015.613 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1983)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE.L. 2013 r. Nr 352/1)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. , Nr 53 , poz. 311 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. , Nr 53 , poz. 312 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1871).

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Budżetu i Finansów
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628177

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 147, I piętro
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2021-05-12