Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany w dowodzie rejestracyjnym

Właściciel pojazdu zarejestrowanego obowiązany jest zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Kogo dotyczy
Właściciela zarejestrowanego pojazdu.

Czas realizacji
Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wraz z wymaganymi dokumentami organ rejestrujący dokonuje w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym stosownej adnotacji i zwraca właścicielowi dowód rejestracyjny do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego.
Nowy dowód rejestracyjny można odebrać przed upływem 30 dni.

Sprawdź, czy Twój dowód rejestracyjny jest już do odebrania www.pojazd.pwpw.pl

Wymagane dokumenty
 • zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym,
 • dowód rejestracyjny posiadający wpis aktualnych badań technicznych
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych,
 • w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela dokonuje rejestracji pojazdu. Wymagane dokumenty i opłaty w usłudze; Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP.
 • w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu dodatkowo należy dostarczyć:
  a) dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie;
  b) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów;
 • w przypadku wymiany podwozia lub ramy dodatkowo należy dostarczyć:
  a) dowód własności podwozia lub ramy;
  b) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej
  c) dowód rejestracyjny lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP
 • w przypadku zmiany innych danych pojazdu zamieszczonych w dowozie rejestracyjnym zaistniałej w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.
Opłaty - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego: 54,00 zł

Numer konta
71124020929742008128120002
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej wydania dowodu rejestracyjnego po zawiadomieniu o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany w dowodzie rejestracyjnym przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. . w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski

Data wytworzenia: 2021-09-08

Wprowadzający: Paweł Pawłowski

Data modyfikacji: 2023-07-04

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2021-05-12