Wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdu

Decyzję o nadaniu cechy identyfikacyjnej wydaje organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela.

Kogo dotyczy
Właściciela pojazdu

Czas realizacji
Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.
Wymagane dokumenty
 • Do wniosku o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu należy dołączyć:
 • 1. dokumenty potwierdzające, że pojazd, któremu ma być nadana cecha identyfikacyjna, spełnia jeden z wymogów określonych w art. 66a ust. 2 ustawy –Prawo o ruchu drogowym, tj.:
 • a) oświadczenie, że pojazd jest pojazdem zbudowanym przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej w przypadku pojazdu, którego markę określa się jako "SAM",
 • b) dowód własności ramy lub podwozia w przypadku pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej,
 • c) dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • d) dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • e) prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • f) opinię rzeczoznawcy samochodowego (wpisanego na listę przez ministra właściwego do spraw transportu), w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo naprawy,
 • g) opinię rzeczoznawcy samochodowego (wpisanego na listę przez ministra właściwego do spraw transportu), w przypadku pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona,
 • 2. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany;
 • 3. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu)
 • 4. aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • 5. dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych
 • 6. dowód zapłaty opłaty skarbowej (wydanie decyzji).
Opłaty Opłata skarbowa: 10 PLN

Numer konta
22124052111111000049219744
Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie nadania cechy identyfikacyjnej pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie:   https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski

Data wytworzenia: 2021-09-08

Wprowadzający: Paweł Pawłowski

Data modyfikacji: 2022-09-08

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2021-05-12