Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny.
Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić starostę (w miastach na prawach powiatu-prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, o zbyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni.
W celu dokonania zawiadomienia o zbyciu pojazdy należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Kogo dotyczy
Właścicieli pojazdów, którzy sprzedali pojazd.

Czas realizacji
Niezwłocznie, po złożeniu kompletnego wniosku dokonywana jest stosowna adnotacja w komputerowej bazie danych ewidencji pojazdów.
Wymagane dokumenty
 • Zawiadomienie;
 • Kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu;
 • Dowód osobisty – do wglądu;
 • W przypadku firm dodatkowo KRS;
 • W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli;
 • W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej;
 • Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożony formularz należy podpisać profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Opłaty
opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa: 17,00 zł
Na dowodzie wpłaty należy określić przedmiot opłaty oraz numer VIN pojazdu.
Tryb odwoławczy Nie występuje.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

 

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP


lub

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizn

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski

Data wytworzenia: 2021-09-08

Wprowadzający: Paweł Pawłowski

Data modyfikacji: 2022-09-13

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2021-05-12