Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

Kogo dotyczy
Właściciela pojazdu.

Czas realizacji
Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami, organ rejestrujący dokonuje niezwłocznie czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na okres 30 dni - wydając pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne.
Po tym okresie (z możliwością przedłużenia o 14 dni) właściciel pojazdu może odebrać decyzję o zarejestrowaniu pojazdu i dowód rejestracyjny.

Sprawdź, czy Twój dowód rejestracyjny jest już do odebrania www.pojazd.pwpw.pl
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o rejestrację pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu.
  Dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
  - umowa sprzedaży,
  - umowa zamiany,
  - umowa darowizny,
  - umowa o dożywocie,
  - faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu,
  - prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności
  W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
  Jeżeli zbywcą pojazdu, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
 • Dowód rejestracyjny;
  Obowiązek dołączenia dowodu rejestracyjnego nie dotyczy pojazdu:
  a) zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (takiego pojazdu nie dotyczy także obowiązek dołączenia karty pojazdu);
  b) zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  c) czasowo wycofanego z ruchu (zamiast dowodu rejestracyjnego dołącza się decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu);
  d) wyrejestrowanego, mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, w przypadku powtórnej rejestracji.
 • Tablice (tablicę) rejestracyjne;
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;
 • Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych, a przy wymianie tablic rejestracyjnych dodatkowo opłata za wydanie tablic rejestracyjnych.
Opłaty - za wydanie dowodu rejestracyjnego: 54,00 zł
- za wydanie pozwolenia czasowego z urzędu: 13,50 zł
- za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na samochód: 80,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na przyczepę: 40,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na motocykl: 40,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych ciągnik rolniczy: 40,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych motorower: 30,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych: 1 000,00 złNumer konta
71124020929742008128120002
Tryb odwoławczy Od decyzji dotyczącej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. . w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

   

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  14:00
Środa 07:30  -  14:00
Czwartek 07:30  -  14:00
Piątek 07:30  -  14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie:   https://bezkolejki.eu/umsuwalki

 

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski

Data wytworzenia: 2021-09-08

Wprowadzający: Paweł Pawłowski

Data modyfikacji: 2023-07-04

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2021-05-12