Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wtórnik dowodu rejestracyjnego wydawany jest z powodu utraty lub zniszczenia dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
Wtórnik dowodu rejestracyjnego wydaje na wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący, w którym pojazd jest zarejestrowany.
Na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe.

Kogo dotyczy
Właściciela zarejestrowanego pojazdu.

Czas realizacji
Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku z wymaganymi dokumentami organ rejestrujący wydaje pozwolenie czasowe na okres 30 dni.
Przed upływem tego okresu należy odebrać dowód rejestracyjny.

Sprawdź, czy Twój dowód rejestracyjny jest już do odebrania www.pojazd.pwpw.pl


Wymagane dokumenty
 • Wniosek
 • Oświadczenie właściciela pojazdu - w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego
 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny - w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność.
 • Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu -w przypadku braku informacji o terminie następnego badania technicznego w centralnej ewidencji pojazdów
 • Dowód osobisty - do wglądu
 • W przypadku firm dodatkowo KRS
 • W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli
 • W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (w wysokości 17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
 • W przypadku wydania pozwolenia czasowego dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek.
Opłaty - opłata za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego: 54,00 zł
- opłata za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek: 18,50 zł


Numer konta
71124020929742008128120002
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. . w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  14:00
Środa 07:30  -  14:00
Czwartek 07:30  -  14:00
Piątek 07:30  -  14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie:   https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski

Data wytworzenia: 2021-09-08

Wprowadzający: Paweł Pawłowski

Data modyfikacji: 2023-07-04

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2021-05-12