Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Wycofaniu czasowemu, podlegają zarejestrowane:
1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
2) ciągniki samochodowe;
3) pojazdy specjalne;
4) autobusy;
5) samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:
a) w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 ustawy,
b) w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.
Kogo dotyczy Właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Czas realizacji Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej.
Wymagane dokumenty
 • Do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu należy dołączyć:
  - Dowód rejestracyjny.
  - Tablice rejestracyjne.
  - Dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych
  - W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową
  - Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  - Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłaty składki za to ubezpieczenie - do wglądu.
  - Dowód uiszczenia opłaty za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

  Do wniosku o przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu należy dołączyć:
  - decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
  - dowód uiszczenia opłaty za przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
Opłaty Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80,00 zł.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
1) 4 zł -od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł -od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł -od 25 do 48 miesiąca


Numer konta
71124020929742008128120002
Tryb odwoławczy Od decyzji dotyczącej czasowego wycofania pojazdu z ruchu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach
 
Wydział Komunikacji
Adres:ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Miejsce przyjmowania dokumentów: Pokój nr 45.

Godziny przyjmowania dokumentów:
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek  07:30  -  14:00
Środa 07:30  -  14:00
Czwartek 07:30  -  14:00
Piątek 07:30  -  14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie:   https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski

Data wytworzenia: 2021-09-08

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2022-09-08

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2021-05-12