Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.

Kogo dotyczy
Właściciela pojazdu

Czas realizacji
Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami, organ rejestrujący dokonuje niezwłocznie czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na okres 30 dni - wydając pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne.
W tym okresie zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
W ciągu 30 dni (z możliwością jednorazowego przedłużenia o 14 dni) organ rejestruje pojazd oraz wydaje dowód rejestracyjny.

Sprawdź, czy Twój dowód rejestracyjny jest już do odebrania www.pojazd.pwpw.pl

Wymagane dokumenty
 • Do wniosku o pierwszą rejestrację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy dołączyć:
 • Dowód własności pojazdu;
 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane;
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny
  pojazdu lub inny dokument wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
  W przypadku jego utraty należy przedstawić jego wtórnik albo dokument wystawiony przez organ rejestrujący ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu;
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
  W przypadku zakupu pojazdu od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami dowód odprawy zastępuje adnotacja na dowodzie własności pojazdu określająca datę i numer dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna Ml i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 • Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
  W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub w przypadku konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie. Oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację;
 • Tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.
  W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
  Nie wymaga się tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
 • Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Dowód osobisty – w przypadku osób fizycznych;
 • W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową;
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, opłaty ewidencyjnej za wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, opłaty ewidencyjnej za wydanie dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych, tablic /tablicy/ rejestracyjnych pojazdu;
 • Do wniosku o powtórną rejestrację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy dołączyć:
 • Dowód własności pojazdu;
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 • Dowód rejestracyjny;
 • Tablice rejestracyjne. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub w przypadku konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie. Oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację;
 • Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Dowód osobisty –w przypadku osób fizycznych;
 • W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową;
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych, tablic /tablicy/ rejestracyjnych pojazdu.
Opłaty - za wydanie dowodu rejestracyjnego: 54,00 zł
- za wydanie pozwolenia czasowego z urzędu: 13,50 zł
- za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na samochód: 80,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na przyczepę: 40,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na motocykl: 40,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych ciągnik rolniczy: 40,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych motorower: 30,00 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych: 1 000,00 zł


Numer konta
71124020929742008128120002
Tryb odwoławczy Od decyzji dotyczącej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. . w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Paweł Pawłowski

Data modyfikacji: 2023-07-04

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2021-05-12