Wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela w przypadku:
• Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
• Kradzieży pojazdu;
• Wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
• Zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
• Udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
• Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
• Wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g, ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Kogo dotyczy
Właściciela zarejestrowanego pojazdu.

Czas realizacji
Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny
 • Tablice rejestracyjne ( nie dotyczy w przypadku kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju).
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu w przypadku, gdy dane właściciela są inne niż dane w dowodzie rejestracyjnym.
 • W przypadku demontażu pojazdu:
  - zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
  - dowód rejestracyjny lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
 • W przypadku kradzieży pojazdu:
  - oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego), że pojazd został skradziony;
  - dowód rejestracyjny
 • W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
  - dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę ze stosownym oświadczeniem lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.
 • W przypadku zniszczenia ( kasacji) pojazdu zagranicą:
  - dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu zagranicą;
  - dowód rejestracyjny;
 • W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu:
  - dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu;
  - dowód rejestracyjny;
  - dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy.
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  - osoba fizyczna - dowód osobisty;
  - osoba prawna - aktualny odpis z KRS, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
  - osoba prowadzące działalność gospodarczą oraz spółka cywilne - dokument tożsamości dla każdej osoby fizycznej;
 • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.”
Opłaty - opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10,00 zł
- opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa: 17,00 zł


Numer konta
22124052111111000049219744
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. . w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPlub https://www.gov.pl/web/gov/wyrejestruj-pojazd

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski

Data wytworzenia: 2021-09-08

Wprowadzający: Paweł Pawłowski

Data modyfikacji: 2023-07-04

Opublikował: Paweł Pawłowski

Data publikacji: 2021-05-12