Prezydent Miasta Suwałk zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk.


 Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk stanowiący zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 poz. 485) obligatoryjny element przygotowania procesu rewitalizacji. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 1 lipca do dnia 10 sierpnia 2022 r.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

 1. otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 5 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 (sala nr 26). W ramach spotkania wykonawca diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji omówi cele, zasady i etapy procesu rewitalizacji, przedstawi metodykę i wyniki przeprowadzonej diagnozy. Uczestnicy spotkania zaproszeni są do udziału w dyskusji, zgłaszania postulatów i zadawania pytań. Wszyscy chętni do udziału w spotkaniu proszeni są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl do 4 lipca 2022 r., do godz. 12.00.
 2. debaty w dniu 25 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 (sala nr 26). Debata pomyślana jest jako okazja do kontynuowania ewentualnej dyskusji ze spotkania otwartego, jak i możliwości udziału w konsultacjach osób, które nie mogły w nim uczestniczyć. Z myślą o tych osobach w ramach debaty przedstawione zostaną te same treści, które będą prezentowane na pierwszym spotkaniu. Równocześnie jednak spodziewane jest pogłębienie dyskusji dotyczącej przedmiotu konsultacji. Wszyscy chętni do udziału w debacie proszeni są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl do 22 lipca 2022 r., do godz. 12.00.
 3. warsztaty z pisania uwag w ramach konsultacji społecznych – spotkanie w formule on-line na platformie ZOOM w dniu 3 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 18.00. Warsztaty stanowić będą ostatnią okazję do wysłuchania prezentacji na temat przedmiotu konsultacji przez osoby, które nie mogły uczestniczyć w poprzednich spotkaniach. W tym sensie stanowić będą podsumowanie konsultacji społecznych. Zostaną także poświęcone wypracowaniu podejścia do formułowania uwag do projektu uchwały tak, aby zarówno wyrażały intencje zgłaszających, jak i były klarowne i jednoznaczne z punktu widzenia tych, którzy będą te uwagi rozpatrywać. Wszyscy chętni do udziału w debacie proszeni są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl do 1 sierpnia 2022 r. – zwrotnie otrzymają informacje techniczne dotyczące sposobu dołączenia do warsztatów.
 4. zbierania uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania od 1 lipca 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r. ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej: www.um.suwalki.pl w zakładce: Dla Mieszkańca / Obywatelskie Suwałki / Konsultacje społeczne – wypełniony formularz należy przesyłać na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl.
 5. zbierania uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania od 1 lipca 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r. ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej: www.um.suwalki.pl w zakładce: Dla Mieszkańca / Obywatelskie Suwałki / Konsultacje społeczne – wypełniony formularz należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki z dopiskiem „Rewitalizacja” lub dostarczyć do Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (hol główny).

 

Nie będą rozpatrywane uwagi:

 1. z datą wpływu przed dniem 1 lipca 2022 r. i po dniu 10 sierpnia 2022 r.
 1. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

Konsultacje będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia prowadzone będą łącznie, w szczególności w zakresie wskazanych powyżej spotkań konsultacyjnych, odbywającymi się w tym samym przedziale czasowym, z konsultacjami społecznymi dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk. Obie uchwały dotyczą przygotowania tego samego procesu rewitalizacji w Suwałkach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel.: (87) 562-80- 00, adres e-mail: org@um.suwalki.pl.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt pisemny na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub kontakt na adres poczty elektronicznej e-mail: iod@um.suwalki.pl, tel. 875628208.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. Ustawy z dnia z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
  2. Uchwały nr XXIX/274/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Suwałki

 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa - podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Ponadto dostęp do danych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od podjęcia uchwały o Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Suwałk, a następnie zostaną usunięte.
 4. Przysługuje Pani/Panu: a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych na podstawie (art. 15 RODO); b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych na podstawie (art. 16 RODO) - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 ust. 1 RODO; d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art.17 RODO).
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych będzie skutkować, że Pani/Pana głos będzie nieważny, a w przypadku głosowania elektronicznego nie będzie mogła Pani/Pan oddać głosu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2022-07-01

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2022-07-01

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2022-07-01