Zmiana imienia, nazwiska lub nazwiska rodowego

INFORMACJA
Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do:
•    obywateli polskich,
•    cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
•    cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
•    imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
•    na imię lub nazwisko używane,
•    na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
•    na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku.

Kogo dotyczy
•    obywateli polskich,
•    cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
•    cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji następuje w ciągu miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.
W sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Wymagane dokumenty

1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport) do wglądu.

2. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, który musi zawierać:
1) dane osoby, której zmiana dotyczy:
a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia
oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej "numerem PESEL", jeżeli został nadany;
2) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
3) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
4) adres do korespondencji wnioskodawcy,
5) uzasadnienie,
6) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Jeśli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem składa wniosek
o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę
na zmianę. Zgoda powinna zostać  wyraża osobiście do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, poświadczonym za zgodność podpisu przez notariusza lub na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę
za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.


Opłaty
Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie  skarbowej w wysokości 37 zł.
Opłatę uiszcza się na rachunek: 22124052111111000049219744

Uwaga: Istnieje możliwość wniesienia opłaty w wpłatomacie usytuowanym na parterze budynku przy pokoju nr 18.

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Suwałkach.

Podstawy prawne
  • Ustawa o zmianie imienia i nazwiska.
  • Ustawa o opłacie skarbowej.
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Stanu Cywilnego w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Suwałkach
parter, pokój nr 15
tel. 875628014, 875628015, 875628016

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów:
poniedziałek od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek od 7:30 do 14:30

 

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Puczyłowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Data wytworzenia: 2022-03-03

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-02-03

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2022-03-03