Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu prze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który go sporządził.

Sprostowania może być dokonane podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest ona uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.

Kto może złożyć wniosek o uzupełnienie.
Wniosek może złożyć osoba, której dotyczy akt, jej przedstawiciel ustawowy, osoba mająca interes prawny lub prokurator.

Czas realizacji
Niezwłocznie - do 14 dni.
Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty
Wniosek.
W przypadku sprostowania aktami zagranicznymi – oryginał aktu wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
W przypadku gdy sprostowanie ma być dokonane na podstawie materiałów archiwalnych, należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów.

Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu, po dokonaniu sprostowania tego aktu – 39 zł.
Konto: 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744.


Tryb odwoławczy
Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wyda decyzję odmawiającą sprostowania aktu, strona ma prawo złożyć odwołanie od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenie decyzji.

Podstawa prawna
    • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego – art. 35-36.
    • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Suwałkach

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628014, 87 5628015, 87 5628016
Miejsce przyjmowania dokumentów:
Parter, pokój nr 15
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 15:00
Wtorek 07:30 - 14:30
Środa 07:30 - 14:30
Czwartek 07:30 - 14:30
Piątek 07:30 - 14:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Daniel Sieraniewicz

Data modyfikacji: 2023-03-01

Opublikował: Daniel Sieraniewicz

Data publikacji: 2021-05-12