Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych podlega uzupełnieniu przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który go sporządził.
Uzupełnienia dokonuje się na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny, bądź na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.

Kto może złożyć wniosek o uzupełnienie.
Wniosek może złożyć osoba, której dotyczy akt, jej przedstawiciel ustawowy, osoba mająca interes prawny lub prokurator.

Czas realizacji
Niezwłocznie - do 14 dni.
Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty
Wniosek.
W przypadku uzupełniania aktami zagranicznymi – oryginał aktu wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
W przypadku gdy, uzupełnienie ma być dokonane na podstawie materiałów archiwalnych, należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów.

Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu, po dokonaniu uzupełnienia tego aktu – 39 zł.
Konto: 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744.


Tryb odwoławczy
Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wyda decyzję odmawiającą uzupełnienia aktu, strona ma prawo złożyć odwołanie od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika USC Suwałki, w terminie 14 dni od daty doręczenie decyzji.


Podstawa prawna
    • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego – art. 37-38.
    • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Puczyłowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Data wytworzenia: 2023-02-16

Wprowadzający: Daniel Sieraniewicz

Data modyfikacji: 2023-03-01

Opublikował: Daniel Sieraniewicz

Data publikacji: 2023-03-01