Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach zgłoszenia instalacji, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia, jest starosta. Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103 poz. 652), Prezydent Miasta Białegostoku wykonuje zadania właściwe dla starosty.

Kogo dotyczy
Właściciele instalacji – osoby fizyczne i przedsiębiorcy

Czas realizacji
30 dni - przyjęcie zgłoszenia instalacji dokonywane jest w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty wpływu kompletnego wniosku.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek właściciela instalacji wraz z formularzem zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków (do pobrania).
 • Dowód wpłaty uiszczenia opłaty skarbowej
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 120 zł za dokonanie zgłoszenia instalacji (część I ust. 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz 17 zł za ustanowienie pełnomocnictwa, jeżeli z wnioskiem występuje pełnomocnik - od każdego stosunku pełnomocnictwa (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. W przypadku podlegania zwolnieniu z opłat, należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.


Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
opłata skarbowa
Dodatkowe informacje
Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu. Kod BIC (SWIFT) dla wpłat zagranicznych: PKOPPLPW
Tryb odwoławczy W przypadku wniesienia przez organ ochrony środowiska sprzeciwu do eksploatowania instalacji w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 519 z późn. zm. )
  • Art. 152
  • Art. 153
  • Art. 378, ust. 1, pkt. 3
  • Art. 378, ust. 3, pkt. 3
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz. U. z 2001 r. , Nr 140 , poz. 1585 )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 z późn. zm. )

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Ochrony Środowiska
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon 87 5628210

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 210, Piętro II
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-07-03

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-12