Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kogo dotyczy
Obywatele - Osoba fizyczna, Spółki osobowe: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo - akcyjne, stowarzyszenia zwykłe, wspólnoty mieszkaniowe, organy władzy państwowej z aparatami towarzyszącymi, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje w tym kultury, oddziały osoby prawnej, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wyposażone w zdolność prawną;
Przedsiębiorcy – Osoby, podmioty prawne itp.;

Czas realizacji
Termin przewidziany w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), tj. „Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania”.

Wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020, poz. 219 z późn. zm.), nastąpi w ciągu 90 dni (do wskazanego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Wymagane dokumenty
 • 1. wniosek;
 • 2. w przypadku przedsięwzięć:
  a) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia (art. 62a ust. 1 i 2 ustawy ooś) – w formie pisemnej – 1 egz. oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej – 1 egz.,
  b) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
  – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 66 ustawy ooś) – w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej – 1 egz.
  – kartę informacyjną przedsięwzięcia (art. 62a ust. 1 i 2 ustawy ooś) w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy ooś – w formie pisemnej 1 egz. oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej – 1 egz.;
 • 3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej:
  a) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  b) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  c) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem;
 • 4. mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w pkt 2, wraz z wyznaczoną odległością 100 m; mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 2;
 • 5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 2 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w pkt 2;
 • 6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w pkt 2; Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa wyżej;
 • 7. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 • 8. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).
Opłaty a) za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – 205 zł.
b) za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł;

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, w związku z załącznikiem, cz. I pkt 45 i cz. IV ustawy z dnia 7 sierpnia 2020 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.) opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.
Opłaty dokonuje się z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.


Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dodatkowe informacje
Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu. Kod BIC (SWIFT) dla wpłat zagranicznych: PKOPPLPW
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 256 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. , poz. 219 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 7 sierpnia 2020 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1546 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2021 r. , poz. 247 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1839 )

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Ochrony Środowiska
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon 87 5628209

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 210, Piętro II
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-07-03

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-12