Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów


Kogo dotyczy
Wytwórca odpadów który w ciągu roku, w związku z eksploatacją instalacji, wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

Czas realizacji
Zgodnie z KPA - w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty
 • Pisemny wniosek zgodnie z art. 184 ust. 2 (w związku z ust. 2a), 2b, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) wytwórcy odpadów o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawierający:
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz REGON posiadacza odpadów;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,
  z uwzględnianiem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów;
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • informację o tytule prawnym do instalacji;
 • informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • ocenę stanu technicznego instalacji;
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych
  – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających
  od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji – w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji;
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (nie dłużej niż na 10 lat).
 • Załączniki do wniosku:
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania
  w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny
  do terenu, na którym wytwarza odpady;
 • oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest mikroprzedsiębiorcą lub małym, lub średnim przedsiębiorcą;
 • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620);
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.);
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
 • a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
 • a) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa,
  o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663).
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej.
 • Uwagi:
  We wniosku o wydanie pozwolenia uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w związku
  z eksploatacją konkretnej instalacji.
Opłaty Opłata za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów:
• 506,00 PLN – dla mikro, średnich i małych przedsiębiorców
• 2011 PLN – dla przedsiębiorców pozostałych
Opłata za pełnomocnictwo – 17,00 PLN


Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
opłata skarbowa za wydanie pozwolenia
Dodatkowe informacje
Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu. Kod BIC (SWIFT) dla wpłat zagranicznych: PKOPPLPW
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
za pośrednictwem właściwego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. , poz. 799 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1923 )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1044 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1923 )

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Ochrony Środowiska
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon 87 5628216

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 210, Piętro II
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-07-03

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-12