Udostępnianie informacji o środowisku

Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie. Chodzi tu o organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony.
Udostępnieniu, na zasadach Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353), podlegają informacje znajdujące się w posiadaniu organu administracji lub które są dla niego przeznaczone (informacje, którymi w imieniu organu dysponują osoby trzecie, w tym też informacje, których organ ten ma prawo żądać od tych osób trzecich), wymienione w art.9 ustawy, dotyczące m.in.:
• stanu elementów środowiska oraz wzajemnego oddziaływania między tymi elementami,
• emisji i zanieczyszczeń oddziałujących lub mogących oddziaływać na środowisko,
• środków i działań (w tym analiz gospodarczych i założeń), które mają faktycznie lub potencjalnie wpływ na poszczególne elementy środowiska lub ich ochronę oraz raportów w tym zakresie,
• stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi w zakresie oddziaływania na nie stanu środowiska i emisji,
• stanu obiektów kultury oraz budowlanych w zakresie oddziaływania na nie stanu środowiska i emisji
Pisemnego wniosku o udostępnienie informacji (zgodnie ze wzorem). Zasadą jest udostępniane informacji o środowisku na pisemny wniosek (są jednak wyjątki), przy czym zgodnie z art. 13 ustawy, od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego. We wniosku o udostępnienie informacji powinien być jasno określony zakres informacji i oczekiwana forma udostępnienia.

Kogo dotyczy
Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą

Czas realizacji
1.Organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W tym przypadku przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Dokument z informacją o środowisku i jego ochronie może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
Opłaty 1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
2. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
3. Stawki opłat określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215 poz.1415)
4. Opłatę, o której mowa w pkt. 3, uiszcza się w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania urzędu, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy urzędu lub przy odbiorze przesyłki.
5. Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez Wnioskodawcę dowodu uiszczenia stosownej opłaty.
6. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Numer konta
22124052111111000049219744
Dodatkowe informacje
Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu. Kod BIC (SWIFT) dla wpłat zagranicznych: PKOPPLPW
Tryb odwoławczy Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu - w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje powództwo do sądu powszechnego w sprawach, o których mowa w art.16 ust 1 pkt 4, pkt 5 i 7 ustawy.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. , Nr 215 , poz. 1415 )

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Ochrony Środowiska
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon 87 5628209

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 210, Piętro II
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-07-03

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-12