Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

Wydawanie decyzji zezwalających na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Kogo dotyczy
Sprawa dotyczy podmiotów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248).

Czas realizacji
Termin załatwienia sprawy: 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 568, 1089)
 • Do wniosku o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, zgodnie z art. 53 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy, należy dołączyć:
  • kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada,
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 • plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie,
 • plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, Zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy w przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
  -dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4;
  -dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
  -plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2.
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
  a) za wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych,
  b) za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
  c) za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.
Opłaty Za wydanie zezwolenia 82 PLN
Opłatę uiszcza się w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej.


Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
opłata skarbowa za wydanie zezwolenia
Dodatkowe informacje
Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu. Kod BIC (SWIFT) dla wpłat zagranicznych: PKOPPLPW
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Ministra Środowiska za pośrednictwem organu wydającego decyzję w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 568, 1089)
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 286, 1566)

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Ochrony Środowiska
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon 87 5628210

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 210, Piętro II
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-07-03

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-12