Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych - prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych - prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy

Czas realizacji
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji następuje w terminie:
1. do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku;
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
  - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  - prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych,
  - prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje z jakiegokolwiek powodu w bazie danych CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek handlowych), potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
  - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
  - prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych
  - prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje z jakiegokolwiek powodu w bazie danych CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek handlowych), potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w powyższym zakresie.
 • Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.)
 • Dokument potwierdzający gotowość przejęcia bezdomnych psów przez schronisko dla zwierząt
 • Dokument potwierdzający dysponowanie nieruchomością na której będzie prowadzona działalność
 • Oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym atestowanym sprzętem oraz urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego prowadzenia działalności
 • Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt
 • Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą
 • Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej
 • Inne informacje:
  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie określonym w wezwaniu do uzupełnienia spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Opłaty 616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta/gminy w zakresie:
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
- prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych
- prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
opłata skarbowa za wydanie pozwolenia
Dodatkowe informacje
Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu. Kod BIC (SWIFT) dla wpłat zagranicznych: PKOPPLPW
Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010 )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1000 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. , poz. 122 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1186 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 701 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1396 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. , Nr 158 , poz. 1657 )

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Ochrony Środowiska
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon 87 5628210

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 210, Piętro II
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-07-03

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-12