Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

Kogo dotyczy
Przedsiębiorców, których przedmiotem działalności gospodarczej jest lub będzie prowadzenie stacji kontroli pojazdów i spełniających wymagania zawarte w art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
4) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Czas realizacji
Wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów dokonany zostanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku do organu.
Jednocześnie zostanie wydane zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Wymagane dokumenty
  • Wniosek
  • Oświadczenie
  • Dowód uiszczenia opłaty
Opłaty opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru: 412 zł

Numer konta
22124052111111000049219744
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 110 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1292 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r. , Nr 40 , poz. 275 )
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004 r. , Nr 223 , poz. 2264 )

 

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2021-05-13

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2021-05-13