Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Kogo dotyczy
Przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Czas realizacji
W jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.

W należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o jeden miesiąc.

Wymagane dokumenty
1.    Wniosek o udzielenie zezwolenia.

2.    Oświadczenie osoby zarządzającej transportem że zgodnie z art. 4 ust 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będzie pełnić rolę zarządzającego transportem albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

3.    Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie albo osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

4.    Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być  w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.
Przedsiębiorca wykazuje na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
a)    9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
b)    5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony; oraz
c)    900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.
Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
a)    1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz
b)    900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia określonego przez właściwy organ, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę.
Wyjaśnienia dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej związanej z uzyskaniem kredytu wydane na podstawie art. 70a ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe.
Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5.    Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.

6.    Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym dotyczące osoby:
a)    będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej  spółką jawną lub komandytową,
b)    prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
c)    zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
d)    dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300⁷⁶ ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych

7.    Oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dotyczące osoby:
a)    będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej  spółką jawną lub komandytową,
b)    prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
c)    zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
d)    dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300⁷⁶ ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych.

8.    Oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium RP za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia WE  nr 1071/2009, w zakresie spełnieniu wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym dotyczące osoby:
a)    będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej  spółką jawną lub komandytową,
b)    prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
c)    zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
d)    dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 300⁷⁶ ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych.

9.    Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada do organu, wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ; rodzaj/przeznaczenie; numer rejestracyjny; kraj rejestracji; numer VIN; wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem; dopuszczalną masę całkowitą; oświadczenie o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport.

UWAGA

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, który udzielił przedmiotowe zezwolenie, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

•    oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
•    informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Opłaty Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy

•    za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1.000 zł.
•    za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, jak  za udzielenie zezwolenia, tj. 110 zł.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U UE.L.09.300.51) (Dz. U. z 2009 r. Nr 300 poz. 51),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

 

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2024-01-09

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13