Uzyskanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy

Uzyskanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy.

Kogo dotyczy
Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu, ubiegających się o uzyskanie dodatkowych wypisów z tych dokumentów.

Czas realizacji
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o wydanie dodatkowego/ych wypisu/ów.
2.    Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie                w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.
Przedsiębiorca wykazuje na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
a)    9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;
b)    5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony; oraz
c)    900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.
Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
a)    1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz
b)    900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia określonego przez właściwy organ, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę.
Wyjaśnienia dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej związanej z uzyskaniem kredytu wydane na podstawie art. 70a ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe.
Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydanej przed 15.08.2013r.)
3.    Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dodatkowego wypisu z licencji.
4.    Aktualny wykaz pojazdów.

Opłaty Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie dokumentu, z którego wypis jest wydawany

Numer konta
07124052111111000049205949
Podstawy prawne

•    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
•    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U UE.L.09.300.51) (Dz. U. z 2009 r. Nr 300 poz. 51),
•    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
•    Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
•    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

 

Wydział Komunikacji
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87/5628046 - rejestracja pojazdów, 87/5628042 - prawa jazdy, 87/5628044 – licencje
Fax: 87 562-80-98

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 14:00
Środa 07:30 - 14:00
Czwartek 07:30 - 14:00
Piątek 07:30 - 14:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Zarejestruj wizytę poprzez rejestrację na stronie: https://bezkolejki.eu/umsuwalki

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUPUdostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-09-08

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13