Informacja z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

         Na podstawie § 4 ust. 1 załącznika do uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej Suwałkach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Suwałk, zarządzeniem nr 106/11 z dnia 04 kwietnia 2011 r., ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

         Konsultacje odbyły się w formie zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach projektu ww. uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii.

         Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

         Opinie i uwagi mogły być zgłoszone drogą pisemną lub elektroniczną, w okresie od 5 do 20 kwietnia 2011 r.

         W toku konsultacji, propozycje zmiany zapisów do projektu uchwały zgłosiły dwie organizacje pozarządowe, tj. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach i Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Suwałkach.

         Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych propozycji zmian zapisów wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Suwałk w załączeniu.

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-05-17

Data modyfikacji: 2011-05-17

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-05-17