Prezydent Miasta Suwałk zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta Suwałk

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta Suwałk.

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta Suwałk.

Poniżej znajdą Państwo następujące dokumenty:

- projekt uchwały zmieniającej oraz pierwotną uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta Suwałk,

- formularz konsultacyjny.

Konsultacje będą prowadzone w formie:

1) Zbierania uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem załączonego formularza konsultacyjnego w dniach od 14 października 2022 r. do 28 października 2022 r. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: wk@um.suwalki.pl

2) Zbieranie uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem załączonego formularza konsultacyjnego w dniach od 14 października 2022 r. do 28 października 2022 r.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Komunikacji, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub dostarczyć do Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki (hol główny)

W zależności od wybranej formy komunikacji, w tytule wiadomości elektronicznej lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje społeczne dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ich bagażu taksówkami”. W przypadku składania formularza w formie papierowej dla zachowania terminu liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Nie będą rozpatrywane uwagi:

1. z datą wpływu przed dniem 14 października 2022 r. i po dniu 28 października 2022 r.

2. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

 

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

1.Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel.: (87) 562-80-00, adres e-mail: org@um.suwalki.pl.

2.Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt pisemny na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub kontakt na adres poczty elektronicznej e-mail: iod@um.suwalki.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych do projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta Suwałki.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa – na żądanie tych podmiotów lub w związku z obowiązkiem ciążącym na Administratorze z mocy prawa, podmioty współpracujące z Administratorem na potrzeby i w zakresie realizacji celów przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

7. Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie art. 16 RODO,
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ust. 1 RODO,
d) prawo do żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych będzie skutkowało unieważnieniem głosu.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Pawłowski - Naczelnik Wydziału Komunikacji

Data wytworzenia: 2022-10-14

Wprowadzający: Anna Szulc

Data modyfikacji: 2022-10-14

Opublikował: Anna Szulc

Data publikacji: 2022-10-14