Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk do roku 2030

 

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 14, 15 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485,
z 2023 r. poz. 28) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk do roku 2030.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk do roku 2030, który sporządzony został w związku z uchwałą nr LI/671/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk. Przedmiotowa uchwała została podjęta w związku z uchwałą nr L/650/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Suwałk.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i propozycji odnośnie projektu programu.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 3 lipca do dnia 7 sierpnia
2023 r.

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk do roku 2030 wraz
z formularzem konsultacyjnym zostanie udostępniony w dniu 3 lipca 2023 r.
w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.um.suwalki.pl w zakładce: Dla Mieszkańca / Obywatelskie Suwałki / Konsultacje społeczne /, a także w zakładce: Dla Mieszkańca / Rewitalizacja. Od tego dnia dokument będzie również dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, w pokoju 131, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 87 5628l35 (w godz. 8.00 - 15:30).

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 roku
o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji; właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej, mieszkańcy gminy spoza obszaru rewitalizacji; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej, inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

 1. otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 11 lipca 2023 r. (wtorek)
  o godz. 17.30 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, sala 26, ul. Mickiewicza 1
  . W ramach spotkania zostanie przedstawiony projekt programu ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego kluczowe elementy. Uczestnicy spotkania zaproszeni są do udziału w dyskusji, zgłaszania postulatów i zadawania pytań.
 1. spacer studyjny w dniu 12 lipca 2023 r. (środa) – spacer rozpocznie się
  o 16.30 na Placu M. Konopnickiej i przejdzie poprzez Park Konstytucji
  3 Maja do Bulwarów, skąd przez ul. T. Kościuszki dotrze do Suwałki Plaza. Spacer będzie okazją do prezentacji miejsc planowanej realizacji części przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz swobodnej dyskusji wokół proponowanej treści programu.
 1. debaty podsumowującej konsultacje społeczne w dniu 26 lipca 2023 r. (środa) o godz. 18.00 w (spotkanie w formie on-line na platformie ZOOM).  Debata przyczyni się do dyskusji z interesariuszami o finalnym kształcie programu, stanowić będzie klamrę aktywności konsultacyjnych, w jej trakcie przedstawione zostaną pierwsze wnioski płynące z przebiegu konsultacji. Debata ma jednak również umożliwić wzięcie udziału w konsultacjach osobom, które nie mogły w nich wcześniej uczestniczyć. Z myślą o tych osobach na początku skrótowo zostaną przedstawione podobne treści do tych, które będą prezentowane na pierwszym spotkaniu.
 2. zbierania uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania od 3 lipca 2023 roku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej i z strony internetowej www.um.suwalki.pl z zakładki: Dla Mieszkańca / Obywatelskie Suwałki / Konsultacje społeczne / – wypełnione formularze należy przesyłać na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl.  
 3. zbierania uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania od 3 lipca 2023 roku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej i z strony internetowej www.um.suwalki.pl z zakładki: Dla Mieszkańca / Obywatelskie Suwałki / Konsultacje społeczne / – wypełnione formularze należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki z dopiskiem „Rewitalizacja” lub dostarczyć do Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (hol główny).

 

Nie będą rozpatrywane uwagi:

 • z datą wpływu przed dniem 3 lipca 2023 r. i po dniu 7 sierpnia 2023 r.
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel.: (87) 562-80- 00, adres e-mail: org@um.suwalki.pl.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt pisemny na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub kontakt na adres poczty elektronicznej e-mail: iod@um.suwalki.pl, tel. 875628208.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 4. Ustawy z dnia z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wzięcie udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Suwałk do 2030 roku.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa - podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Ponadto dostęp do danych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od podjęcia uchwały o Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Suwałk do 2030 roku, a następnie zostaną usunięte.
 4. Przysługuje Pani/Panu: a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych na podstawie (art. 15 RODO); b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych na podstawie (art. 16 RODO) - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 ust. 1 RODO; d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art.17 RODO).
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych będzie skutkować, że Pani/Pana głos będzie nieważny, a w przypadku głosowania elektronicznego nie będzie mogła Pani/Pan oddać głosu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Bonisławski - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Data wytworzenia: 2023-07-03

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-07-03

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2023-07-03