Obwieszczenie o spotkaniu konsultacyjnym w ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”

Obwieszczenie o spotkaniu konsultacyjnym w ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”


Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenie polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. nr 1259 z dnia 03.07.2023 r.) informuje o kolejnym spotkaniu konsultacyjnym w ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”. Spotkanie jest przeprowadzane w celu dotarcia z informacją o konsultowanym dokumencie do szerszego grona interesariuszy oraz uzyskania większej liczby opinii i uwag na temat konsultowanego dokumentu.


Przedmiotem konsultacji jest projekt „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”, który sporządzony został w związku z uchwałą nr XLIX/626/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.09.2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”.


Spotkanie ma na celu zebranie uwag i propozycji odnośnie projektu strategii.


Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w trybie on-line w dniu 15.11.2023 r. o godz. 16:00. Osoby zainteresowane spotkaniem są proszone o wysłanie informacji o gotowości do uczestnictwa w spotkaniu na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl do dnia 14.11.2023 r do godz. 16:00. Mailem zwrotnym zostanie wysłany link do logowania na spotkanie.


Konsultacje są prowadzone w terminie od dnia 23 października do dnia 27 listopada 2023 r.


Uwagi można dodatkowo zgłaszać w formie:
1.Uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania ze strony BIP i ze strony internetowej www.um.suwalki.pl z zakładki: Dla mieszkańca/Obywatelskie Suwałki/Konsultacje społeczne/ - wypełnione formularze należy przesyłać na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl

2. Zbierania uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania ze strony BIP i ze strony internetowej www.um.suwalki.pl z zakładki: Dla mieszkańca/Obywatelskie Suwałki/Konsultacje społeczne/wypełnione formularze należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki z dopiskiem „Strategia ZIT MOF” lub dostarczyć do Kancelarii Głównej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (hol główny)


Projekt Strategii jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, przy ul. Mickiewicza 1, w pokoju nr 130.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że: 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel.: (87) 562-80- 00, adres e-mail: org@um.suwalki.pl. 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt pisemny na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub kontakt na adres poczty elektronicznej e-mail: iod@um.suwalki.pl, tel. 875628208. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: - ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wzięcie udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Strategii ZIT MOF 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa - podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Ponadto dostęp do danych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od podjęcia uchwały o przyjęciu Strategii ZIT MOF , a następnie zostaną usunięte. 7. Przysługuje Pani/Panu: a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych na podstawie (art. 15 RODO); b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych na podstawie (art. 16 RODO) - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 ust. 1 RODO; d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art.17 RODO). 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych będzie skutkować, że Pani/Pana głos będzie nieważny, a w przypadku głosowania elektronicznego nie będzie mogła Pani/Pan oddać głosu. 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2023-11-09

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2023-11-09

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2023-11-09