Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Suwałki

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na terenie Miasta Suwałki został poddany konsultacjom społecznym wśród organizacji pozarządowych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
na terenie Miasta Suwałki.

Konsultacje wśród organizacji pozarządowych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki trwały od 29 sierpnia 2014 r.
do 12 września 2014 r.

Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.suwalki.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Ponadto ww. projekt uchwały przesłany został w formie elektronicznej podmiotom prowadzącym działalność w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W wyznaczonym terminie złożono ogółem 3 propozycje zmian do projektu uchwały, które zgłosiła Spółdzielnia Socjalna Jedyneczka.

Wyniki konsultacji, zawierające zgłoszone propozycje zmian wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ich przyjęcia lub odrzucenia – w załączeniu.

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2014-10-27

Data modyfikacji: 2014-10-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2014-10-27