Ogłoszenie o konsultacjach pt. " Zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych do Programu Współpracy na 2013 r."

 

Zgłaszanie propozycji w zakresie priorytetowych zadaniach publicznych na 2013 r.


     

Prezydent Miasta Suwałk

rozpoczynając prace nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk do zgłaszania propozycji dotyczących priorytetowych zadań publicznych na 2013 r. w zakresie:

1.    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2.    ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3.    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
4.    turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
5.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6.    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
7.    nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
8.    ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
9.    działalności na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ww. ustawy.
 

           Propozycje prosimy zgłaszać w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2012 r.


•    na „Formularzu zgłoszenia opinii” przesłanym na adres: Urząd Miejski, Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 lub na adres internetowy: bogdan@um.suwalki.pl
•    w oparciu o priorytetowe zadania publiczne ujęte w Programie współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012 ".

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-06-26

Data modyfikacji: 2012-06-26

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-06-26