Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach do 2016.

                        Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach do 2016. ogłosił Prezydent Miasta Suwałk Zgodnie z § 4 ust. 1 załącznika do uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

            Konsultacje trwały od dnia 7 do dnia 22 kwietnia 2011 r. Odbyły się w formie zamieszczenia projektu ww. uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Ich celem było zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            W czasie trwania konsultacji, nie wpłynęła ani jedna uwaga lub opinia do projektu ww. uchwały poddanej konsultacjom.

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-05-06

Data modyfikacji: 2011-05-06

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-05-06