Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach do 2016 roku

 

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza konsultacje


1. Cel konsultacji
Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.

2. Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach do 2016 roku.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Konsultacje będą trwały od 07 kwietnia br. do 22 kwietnia 2011 r. Zasięg konsultacji obejmuje teren Miasta Suwałk.

4. Forma konsultacji
Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w/w projektu uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii.

Opinie i uwagi należy zgłaszać do Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi drogą pisemną lub elektroniczną na formularzu zgłaszania opinii, w niżej podany sposób:

a) drogą pisemną - w kopercie z dopiskiem „Pełnomocnik - konsultacje”, poprzez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
b) drogą elektroniczną - przesłanie na adres: bogdan@um.suwalki.pl.


Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawi Prezydentowi Miasta Suwałk informację o zebranych opiniach i uwagach.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Suwałk.

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-04-06

Data modyfikacji: 2011-04-06

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-04-06