Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Suwałk do 2015 roku

 
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza konsultacje
 
1.      Cel konsultacji.
Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie poddanej konsultacji.
2.      Przedmiot konsultacji.
            Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Suwałk do 2015 roku.
3.      Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
Konsultacje będą trwały od 08 czerwca br. do 24 czerwca 2011 r. Zasięg konsultacji obejmuje teren Miasta Suwałk.
4.      Forma konsultacji.
Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia w/w projektu uchwały wraz
z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach
www.um.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
 
Opinie i uwagi należy zgłaszać do Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi drogą pisemną lub elektroniczną na formularzu zgłaszania opinii, w niżej podany sposób:
 
a.       drogą pisemną - w kopercie z dopiskiem „Pełnomocnik - konsultacje”, poprzez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
       b. drogą elektroniczną - przesłanie na adres: bogdan@um.suwalki.pl.
 
 
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawi Prezydentowi Miasta Suwałk informację o zebranych opiniach i uwagach.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Suwałk.
                  
 
 

Udostępniający: Andrzej Śmiejkowski Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Śmiejkowski

Wprowadzający: Andrzej Śmiejkowski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2011-06-08