Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałki do 2016 roku.

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza konsultacje
 
1.      Cel konsultacji
Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.
2.      Przedmiot konsultacji
            Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałki do 2016 roku.
3.      Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Konsultacje będą trwały od 16 czerwca 2011 r. do 29 czerwca 2011 r. Zasięg konsultacji obejmuje teren Miasta Suwałk.
 
4.      Forma konsultacji
Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Suwałkach w/w projektu uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii.
 
Opinie i uwagi należy zgłaszać do Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi drogą pisemną lub elektroniczną na formularzu zgłaszania opinii, w niżej podany sposób:
 
a.       drogą pisemną - w kopercie z dopiskiem „Pełnomocnik - konsultacje”, poprzez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
       b. drogą elektroniczną - przesłanie na adres: bogdan@um.suwalki.pl.
 
 
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawi Prezydentowi Miasta Suwałk informację o zebranych opiniach i uwagach.
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Suwałk.

Udostępniający: Andrzej Śmiejkowski Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Śmiejkowski

Wprowadzający: Andrzej Śmiejkowski

Data wprowadzenia: 2011-06-15

Data modyfikacji: 2011-06-15

Opublikował: Andrzej Śmiejkowski

Data publikacji: 2011-06-15