Informacja z konsultacji „Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2014”

Konsultacje Propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2014” zostały przeprowadzone w sposób określony w Uchwale Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej Suwałkach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z propozycjami zadań priorytetowych i z formularzem zgłaszania opinii, zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach oraz przekazane członkom Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Celem konsultacji było poznanie opinii Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Termin na konsultacje określono od 17 czerwca 2013 r. do 1 lipca 2013 r.

W czasie określonym na konsultacje, Suwalska Rady Działalności Pożytku Publicznego, na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2013 r., wydała opinię dotyczącą przedmiotu konsultacji, przedstawiając ją na formularzu zgłaszania opinii.

Opinia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i stanowisko Prezydenta Miasta Suwałk przedstawione zostały w załączonych wynikach konsultacji

Wyniki konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Prezydent Miasta Suwałk przedstawia je Radzie Miejskiej w Suwałkach.

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-07-05

Data modyfikacji: 2013-07-05

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-07-05