Informacja z konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2014 rok

Suwałki, 15 kwietnia 2014 r.

KSP.0720.65.2013

Informacja z konsultacji społecznych w sprawie

Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2014 rok

 

Zgodnie z uchwałą nr XLIV/483/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2013 r. na terenie Miasta Suwałk w dniach 17 marca – 4 kwietnia odbyły się konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2014 rok. Konsultacje miały formę głosowania.

Konsultacje zostały poprzedzone pracą Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego, powołanego Zarządzeniem nr 1103/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z 7 lutego 2014 r.

 

W składzie zespołu znaleźli się:

Przewodniczący Zespołu:

1) Agnieszka Szyszko, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Członkowie Zespołu:

2) Adam Ołowniuk, radny, klub „Łączą nas Suwałki” Rady Miejskiej w Suwałkach,

3) Grzegorz Gorlo, radny, klub Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Suwałkach,

4) Adam Kacprzyk, radny, klub Blok Samorządowy Rady Miejskiej w Suwałkach,

5) Tadeusz Zamaro, radny, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miejskiej w Suwałkach,

6) Agnieszka Dorota Rzatkowska, klub Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej w Suwałkach,

7) Adam Grabowski, przedstawiciel organizacji pozarządowych, wytypowany przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

8) Jarosław Ruszewski, przedstawiciel organizacji pozarządowych, wytypowany przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

9) Adam Sobolewski, przedstawiciel organizacji pozarządowych, wytypowany przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

10) Anna Walijewska-Maksymowicz, przedstawicielka organizacji pozarządowych, wytypowana przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

11) Dariusz Żukowski, przedstawiciel organizacji pozarządowych, wytypowany przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

12) Bożena Hrynkiewicz, inspektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego,

13) Tomasz Drejer, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni,

14) Sławomir Sieczkowski, naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

 

Zespół spotkał się trzy razy w godzinach popołudniowych w dniach 3, 10 i 12 marca. Najpierw członkowie zespołu zapoznali się ze wszystkimi 39 zgłoszonych projektami. Członkowie zespołu kontaktowali się z wnioskodawcami, których projekty wymagały niewielkiej korekty, dotyczącej zakresu prac przewidzianych w projekcie, np. ze względu na przepisy budowlane.

Zespół zapoznał się z opiniami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, który sprawdzał, czy zgłoszone projekty zlokalizowane są na gruncie należącym do Gminy Miasta Suwałki oraz z ocenami Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, który potwierdzał, czy dany projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeden z projektów, dotyczący sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach opiniował także Zarząd Dróg i Zieleni.

Zespół zapoznał się również z oceną wszystkich projektów wraz z nowym oszacowaniem kosztów, dokonanymi przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Zgodzono się, że to właśnie te szacunkowe koszty, jako bardziej realne, znajdą się na karcie do głosowania.

Zespół zaopiniował pod względem formalno-prawnym 39 zgłoszonych wniosków. 6 wniosków nie spełniało wymogów formalno-prawnych, dlatego do głosowania dopuszczono 33 projekty.

 

Do głosowania byli uprawnieni wszyscy mieszkańcy Suwałk, stale zamieszkali na jego terytorium, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji, tj. 23 stycznia 2014 r. ukończyli 16 lat.

Głosować można było od 17 marca do 4 kwietnia. Urny do głosowania były umieszczone:
- w Urzędzie Miejskim, przy ul. Mickiewicza 1, gdzie głosować można było od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-18.00,

- w aquaparku, gdzie głosować można było codziennie, w godzinach 6.00-22.00.
Na karcie do głosowania trzeba było wpisać imię, nazwisko, pesel oraz podpisać ją. Kartę można było pobrać przy urnie, albo wydrukować z internetu i wrzucić do urny.

Głosować można było również za pośrednictwem strony internetowej www.um.suwalki.pl. Stamtąd należało pobrać kartę do głosowania, wypełnić ją i odesłać na adres poczty elektronicznej: budzetobywatelski@um.suwalki.pl.

Aby prawidłowo oddać głos należało wybrać od 1 do 5 projektów z listy 33 projektów, zakwalifikowanych do głosowania. Przy wybranym projekcie, bądź projektach należało postawić znak „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”, wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie.

Głos uznawano za nieważny, jeżeli zaszła co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- wybór nie został oznaczony znakiem „X”, ale innymi znakami,

- na karcie nie wybrano żadnego zadania lub wybrano więcej niż 5 zadań,

- mieszkaniec oddał więcej niż jedną kartę w głosowaniu,

- imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie były nieczytelne,

- numer PESEL był niepoprawny,

- oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane.

 

Głosowanie w Urzędzie Miejskim zakończyło się 4 kwietnia o godzinie 18, w aquaparku – 4 kwietnia o godzinie 22, za pośrednictwem strony internetowej 4 kwietnia o godz. 24.00

Głosy liczyła 10-osobowa komisja skrutacyjna do liczenia głosów w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Suwałk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2014 rok, powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk nr 1164/2014 z 28 marca 2014 r.

 

Komisja w dniu 14 kwietnia 2014 r. zaprotokołowała, że w głosowaniu oddano 10 867 głosów. Głosów ważnych było 9166, głosów nieważnych było 1701.

 

Poniżej zestawienie projektów, poddanych głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego wraz z szacunkowym kosztem, w kolejności według liczby głosów:

1. Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66), 210.000 zł - 1636 głosów.

2. Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50, 482.000 zł – 1480 głosów.

3. Budowa parku (aleje parkowe) wraz z terenem rekreacyjnym (za Aquaparkiem, ul. Gen. K. Pułaskiego – Papieża Jana Pawła II), 500.000 zł – 1408 głosów.

4. Budowa Street Workout i Parkour Parku (ul. Wojska Polskiego 2, okolice siedziby OSIR Zalew Arkadia), 257.000 zł – 1401 głosów.

5. Budowa centrum tenisa ziemnego – modernizacja istniejącego kortu tenisowego, dobudowa drugiego kortu tenisowego (Zespół Szkół nr 9, ul. Klonowa 51), 74.000 zł – 1397 głosów.

6. Zabawa bez barier – doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. A. Putry 4b w specjalistyczny sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych, 45.500 zł – 1367 głosów.

7. Przysiądź – ławki w Suwałkach (ul. T. Kościuszki, Gen. J. Dwernickiego, T. Noniewicza, Sejneńska, L. Waryńskiego,1 Maja, A. Mickiewicza, Plac Marsz. J. Piłsudskiego), 62.000 zł – 1028 głosów.

8. Siłownia zewnętrzna przy ul. I. Daszyńskiego (mały park na ul. I. Daszyńskiego, róg ulic I. Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów), 52.000 zł – 974 głosy.

9. Budowa zadaszenia (hali namiotowej) obiektu sztucznego lodowiska/toru rolkowego wchodzącego w skład obiektów Zespołu Szkół Nr 3, ul. Szpitalna 66, 407.000 zł – 967 głosów.

10. Park do ćwiczeń Street Workout – inny niż wszystkie (teren Zespołu Szkół nr 6, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21), 136.500 zł - 939 głosów.

11. Korty tenisowe (zalew Arkadia), 700.000 zł – 823 głosy.

12. Modernizacja chodnika ze ścieżką rowerową (od ul. Armii Krajowej do ul. A. Wierusza- Kowalskiego, ul. L.M. Paca), 33.000 zł – 759 głosów.

13. Modernizacja ul. H. Kołłątaja, 417.000 zł – 706 głosów.

14. Zewnętrzna siłownia plenerowa (ul. W. Witosa 4A), 59.000 zł – 589 głosów.

15. Funkcjonalne ciągi pieszo-jezdne wraz z placem zabaw i rekreacji w ogrodach oraz z parkingami (ul. Gen. K. Pułaskiego 24 E), 500.000 zł – 581 głosów.

16. Zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów energii elektrycznej na Osiedlu II poprzez zamontowanie dodatkowego oraz modernizację obecnego oświetlenia, 103.000 zł – 527 głosów.

17. Monitoring MANHATANU – zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze MANHATANU (ul. W. Witosa 2, 2A, 4A), 86.500 zł – 524 głosy.

18. Droga ppoż. do budynków mieszkalnych i przedszkola wraz ze ścieżką rowerową (ul. Gen. Wł. Andersa, ul. A. Putry), 250.000 zł – 513 głosów.

19. Modernizacja chodnika (ul. L. M. Paca, w pobliżu bud. przy ul. A. Wierusza-Kowalskiego 22), 19.000 zł – 506 głosów.

20. Utwardzenie terenu i dróg dojazdowych do garaży przy ul. A. Lityńskiego, 251.000 zł – 465 głosów.

21. Modernizacja parkingów samochodowych z trylinki (ul. L. M. Paca, pod sklepami i naprzeciwko), 115.000 zł – 407 głosów.

22. Modernizacja parkingów samochodowych z trylinki (ul. L.M. Paca, przy parkingu strzeżonym i naprzeciwko), 61.000 zł – 383 głosy.

23. Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I), 30.000 zł – 376 głosów.

24. Rewitalizacja ulicy Patli, 310.000 zł – 348 głosów.

25. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezależnym oświetleniem (teren między ulicami Białostocką, Sopocką i Warszawską), 312.000 zł – 342 głosy.

26. Osiedlowy rodzinny plac zabaw (ul. Powstańców Śląskich), 270.000 zł – 333 głosy.

27. Modernizacja parkingów samochodowych z trylinki (w pobliżu ul. L.M. Paca 8, 9, 10, 12), 69.000 zł – 325 głosów.

28. Wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią syntetyczną polipropylenową (Osiedle II), 214.000 zł – 319 głosów.

29. Droga dojazdowa do budynku przy ul. A. Lityńskiego 16a, 65.000 zł – 256 głosów.

30. Parking osiedlowy (ul. E. Plater 28, 28a), 32.000 zł – 224 głosy.

31. Ciąg pieszy z kostki betonowej na Osiedlu I przy ul. E. Plater 24, 50.000 zł – 195 głosów.

32. Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Papieża Jana Pawła II – K. Brzostowskiego, 220.000 zł – 170 głosów.

33. Modernizacja istniejących zatok parkingowych trylinki z rozbudową o 3, 4 miejsca (ul. A. Wierusza-Kowalskiego 4A, 4B), 70.000 zł – 124 głosy.

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-04-16

Data modyfikacji: 2014-04-16

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-04-16