Informacja z konsultacji społecznych projektu Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..

Informacja z konsultacji społecznych

projektu Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

           

                        Na podstawie § 7 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXIX/274 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Suwałki, Prezydent Miasta Suwałk w terminie 45 dni od zakończenia konsultacji społecznych, podaje do publicznej wiadomości opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

            Prezydent Miasta Suwałk, zarządzeniem nr 21/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych, zarządził uruchomienie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

            Przedmiotem konsultacji społecznych był Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do uchwały, zwany dalej Regulaminem.

            Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem Regulaminu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Suwałkach.

 

            Do konsultacji zaproszone zostały organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk.

 

            Konsultacje społeczne odbyły się w dniu 13 stycznia 2011 r. od godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w formie otwartego spotkania konsultacyjnego.

 

            W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 12 organizacji pozarządowych: stowarzyszeń

i fundacji działających na terenie Miasta Suwałk.

           

            Z zadowoleniem należy zauważyć, że uczestnicy konsultacji okazują coraz większe zainteresowanie przedmiotem konsultacji oraz wykazują się aktywnością i zaangażowaniem społecznym.

 

            Organizacje zgłosiły 10 uwag i opinii. Większość z nich uwzględniono w całości lub po modyfikacji. Odrzucono jedną uwagę ze względu na brak podstaw prawnych do wprowadzenia takiego ograniczenia.

 

            Wyniki konsultacji, zawierające zgłoszone uwagi i propozycje zmian wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Suwałk w załączeniu.

 
 Suwałki, dnia 09.02.2011 r.

 

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw Współpracy z Organizacjami

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-02-21

Data modyfikacji: 2011-02-21

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-02-21