Informacja z I konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013

Prezydent Miasta Suwałk informując o rozpoczęciu prac nad „Programem współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.” zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk do zgłaszania propozycji dotyczących zadań priorytetowych na 2013 r. w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
4) turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 9) działalności na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy.

            Propozycje należało zgłaszać w oparciu o "Program współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012", na formularzu zgłoszenia opinii, w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2012 r., za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

            Zaproszenie wraz z Programem i formularzem zgłaszania opinii, zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu i BIP oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach oraz przesłane pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym i wydziałom współpracującym z sektorem pozarządowym.

            W sposób określony w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Suwałk propozycji nie zgłosiła żadna organizacja pozarządowa. Natomiast w terminie przewidzianym do zgłaszania propozycji priorytetowych zadań na 2013 r. jedna organizacja - LUKS „HAŃCZA” Suwałki przesłała e-maila, proponując „ukierunkować działania w celu stworzenia systemu szkolenia, w oparciu o Szkoły Podstawowe i Gimnazja, przy współpracy z LUKS "HAŃCZA".

            Propozycja LUKS „HAŃCZA” Suwałki dotyczyła zadań priorytetowych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zadania w tym obszarze zostały przeanalizowane przy uwzględnieniu zmian prawnych. Tak określono zadania, że będą umożliwiały podejmowanie różnorodnych działań ukierunkowanych na tworzenie systemu szkolenia w różnych sportach, w tym w lekkoatletyce.
W realizacji tego zadania niezbędna będzie współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „HAŃCZA”
w Suwałkach.

 

Suwałki, dnia 02.08.2012 r.

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-09-25

Data modyfikacji: 2012-09-25

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-09-25