Informacja z I konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”

Prezydent Miasta Suwałk informując o rozpoczęciu prac nad „Programem współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 r.” zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na terenie Miasta Suwałk, do zgłaszania propozycji dotyczących zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej w 2012 r. w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2) ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 4) turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, 6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, 7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

         Organizacje miały możliwość zgłaszania propozycji w oparciu
o "Program współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 r.", na formularzu zgłoszenia opinii,
w terminie od 29 czerwca do 20 lipca 2011 r., za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

         Program wraz z formularzem zgłaszania opinii, został zamieszczony na stronach internetowych Urzędu i BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Dodatkowo organizacjom, przesłano e-mailem wiadomość o możliwości zgłaszania propozycji wraz ze wskazaniem stron internetowych, na których zamieszczono zaproszenie, program i formularz.

         Propozycje zgłosiły dwie organizacje:

-       Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach,

-       Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach.

        

W załączeniu:

Zestawienie propozycji do „Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 r."
- zgłoszonych podczas konsultacji w dniach 29 czerwca - 20 lipca 2011 r.

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-08-09

Data modyfikacji: 2011-08-09

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-08-09