Ogłoszenie o konsultacjach zmian w projekcie Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje.

  1. Cel konsultacji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 w sprawie wprowadzonych zmian.

  1. Przedmiot konsultacji.

W załączniku do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013” wprowadza się następujące zmiany:

- wykreśla się § 17 w brzmieniu:

 „1. Określa się priorytetowe zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:1) Wsparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. 2. Planowana minimalna wysokość środków na realizacją priorytetowych zadań publicznych określonych w § 17 wynosi 100 000 zł. 3. Realizacja współpracy w zakresie wskazanym
w § 17 - Pełnomocnik”,

- w § 18 w miejsce „1 961 000 zł” wpisuje się „1 861 000 zł”.

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje będą trwały od 26 października. do 8 listopada 2012 r. Zasięg konsultacji obejmuje teren Miasta Suwałk.

  1. Forma konsultacji.

 Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia treści zmian wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

          Opinie i uwagi należy zgłaszać do Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na formularzu zgłaszania opinii, w niżej podany sposób:

  1. drogą pisemną - w kopercie z dopiskiem „Pełnomocnik - konsultacje”, poprzez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
  2. drogą elektroniczną - przesłanie na adres: bogdan@um.suwalki.pl.

 

  Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawi Prezydentowi

  Miasta Suwałk wyniki przeprowadzonych konsultacji.

  Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Suwałk.

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-10-25

Data modyfikacji: 2012-10-25

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-10-25