Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje.

  1. Cel konsultacji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie dotyczącej przedmiotu konsultacji.

  1. Przedmiot konsultacji.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje będą trwały od 28 września do 15 października 2012 r. Zasięg konsultacji obejmuje teren Miasta Suwałk.

  1. Forma konsultacji.

 Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia ww. projektu uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

          Opinie i uwagi należy zgłaszać do Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na formularzu zgłaszania opinii, w niżej podany sposób:

  1. drogą pisemną - w kopercie z dopiskiem „Pełnomocnik - konsultacje”, poprzez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
  2. drogą elektroniczną - przesłanie na adres: bogdan@um.suwalki.pl.

 

  Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawi Prezydentowi

  Miasta Suwałk wyniki przeprowadzonych konsultacji.

  Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Suwałk.

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-09-26

Data modyfikacji: 2012-09-26

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-09-26