Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na rok 2012


Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje.

1. Cel konsultacji.
Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie dotyczącej przedmiotu konsultacji.
2. Przedmiot konsultacji.
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.
3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
Konsultacje będą trwały od 23 września do 10 października 2011 r. Zasięg konsultacji obejmuje teren Miasta Suwałk.
4. Forma konsultacji.
 Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia ww. projektu uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach
www.um.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. 


 Opinie i uwagi należy zgłaszać do Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na formularzu zgłaszania opinii, w niżej podany sposób:
a) drogą pisemną - w kopercie z dopiskiem „Pełnomocnik - konsultacje”, poprzez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
b) drogą elektroniczną - przesłanie na adres:
bogdan@um.suwalki.pl.

  Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawi Prezydentowi
  Miasta Suwałk wyniki przeprowadzonych konsultacji.
  Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Suwałk.

W załączeniu:
1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.”
2. Formularz zgłaszania opinii.

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Data wytworzenia: 2011-09-22

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2011-09-22

Data modyfikacji: 2011-09-22

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2011-09-22