Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działaniu Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje.
 

1.      Cel konsultacji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 w sprawie dotyczącej przedmiotu konsultacji.

 

2.      Przedmiot konsultacji.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

3.      Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje będą trwały od 01 lutego do 31 marca 2012 r. Zasięg konsultacji obejmuje teren Miasta Suwałk.

4.      Forma konsultacji.

 Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia ww. projektu uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

          Opinie i uwagi należy zgłaszać do Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na formularzu zgłaszania opinii, w niżej podany sposób:

a)      drogą pisemną - w kopercie z dopiskiem „Pełnomocnik - konsultacje”, poprzez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,

b)      drogą elektroniczną - przesłanie na adres: bogdan@um.suwalki.pl.

 

 Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawi Prezydentowi Miasta Suwałk wyniki przeprowadzonych konsultacji.

 Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Suwałk.

 
 
 W załączeniu:
 

1.      Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

2.      Formularz zgłaszania opinii.
 
 
 
 
 

 

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-01-27