Informacja z konsultacji społecznych dotyczących Strategii Oświaty Miasta Suwałk do 2015 roku

 
 

Suwałki, 11 marca 2011 r.

 
 
 O.061.1.2011
 
 
 
Informacja z konsultacji społecznych dotyczących zamiaru podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Suwałkach, w sprawie  przyjęcia Strategii Oświaty Miasta Suwałk do 2015 roku,

które odbyły się 10 marca 2011 roku, w godz. 1600-1730 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

 

Na podstawie § 7 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXIX/274/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Suwałki Prezydent Miasta Suwałk przedstawia opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji w sprawie przyjęcia Strategii Oświaty Miasta Suwałk do 2015 roku.

Zgodnie z zarządzeniem nr 75/11 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie konsultacji społecznych, ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone w dniu 24 lutego 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Spotkanie konsultacyjne, przygotowane przez pracowników Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach rozpoczęło się 10 marca 2011 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej (pok. 26) Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Przedmiotem spotkania były konsultacje odnośnie zamiaru podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Suwałkach, w sprawie: przyjęcia Strategii Oświaty Miasta Suwałk do 2015 roku.

W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyło trzech mieszkańców. W trakcie spotkania, które otworzyła Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach pani Alicja Jacewicz, zostały omówione uwagi i przeanalizowane treści zawarte w Strategii. Z przedstawionych opinii wynika, że główne zasady opisane w Strategii spotykają się z akceptacją i zrozumieniem osób uczestniczących w konsultacjach.

W trakcie dyskusji, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień pracowników Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, uczestnicy spotkania zgłosili dwie uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Uwagi dotyczyły uwzględnienia roli Rady Rodziców przy realizacji programów profilaktycznych oraz potrzeby udzielenia wsparcia i nawiązania współpracy z Radami Rodziców, a także przeredagowaniu celu operacyjnego nr 7.1. „zapewnienie uczniom suwalskich szkół możliwości nauki w dobrych warunkach”, w zadaniu realizacyjnym nr 1 „przeprowadzanie diagnozy stanu bazy szkół i placówek oświatowych oraz diagnozy ich infrastruktury dydaktycznej, by na tej podstawie określić rzeczywiste potrzeby dla pełnej realizacji zadań”, tj. wprowadzenie zapisu, polegającego na zamianie terminu z 2015 r. na termin od 2011 r. do 2012 r. oraz w zadaniu realizacyjnym nr 2 ww. celu zmiany terminu realizacji z 2015 r. na termin od 2011 r.
do 2012 r.   

Wnioski wypracowane podczas spotkania, w oparciu o zgłoszone uwagi, zostały wprowadzone do projektu uchwały.

Ponadto przed spotkaniem konsultacyjnym, 8 marca 2011 r., jeden z mieszkańców Suwałk przysłał w formie elektronicznej uwagi dotyczące przedmiotowej Strategii. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu udzieli odpowiedzi w formie pisemnej, wyjaśniając między innymi, że dane, których brak zarzuca wnioskodawca znajdują się w przedstawionym projekcie Strategii bądź w obowiązujących miejskich strategiach, programach i informacjach, takich jak:

-   Strategia Zrównoważonego Rozwoju Suwałk do 2020 roku,

-   Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2014,

-   Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w Mieście Suwałki na lata 2011 – 2016,

-   „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Suwałki na lata 2006 – 2015”,

-   Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Suwałkach na 2011 rok,

-   Program Rozwoju Kultury Miasta Suwałki na lata 2005 – 2010,

-   Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Suwałki za rok szkolny 2008/2009,

-   Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Suwałki za rok szkolny 2009/2010.

 

 

9 marca 2011 r. swoje uwagi przesłał NSZZ „Solidarność”. W większości pokrywają się one z uwagami zgłoszonymi 8 marca 2011 r. przez jednego z mieszkańców Suwałk, które omówiono wyżej. Również na te uwagi odpowiedzi na piśmie udzieli Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Jednocześnie nadmieniam, że 10 marca 2011 r. wpłynęło pismo ZNP Oddziału w Suwałkach, w którym organizacja ta pozytywnie ocenia konsultowany materiał. W szczególności akceptuje cele zawarte w strategii, podkreślając że na uznanie zasługuje zarówno obszerność dokumentu jak i jego merytoryczna treść w części opisującej aktualny stan suwalskiej oświaty.

Z przedstawionych opinii wynika, że główne zasady opisane w Strategii spotykają się z akceptacją i zrozumieniem osób uczestniczących w konsultacjach. Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia Strategii Oświaty Miasta Suwałk do 2015 roku cieszyły się małym zainteresowaniem mieszkańców.

 
 
 
 

 

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-03-24

Data modyfikacji: 2011-03-24

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-03-24