Informacja z konsultacji społecznych dotyczących sportu

O.420.4.2011
Suwałki, 15 marca 2011 r.
 

Informacja z konsultacji społecznych dotyczących zamiaru podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Suwałkach, w sprawach:

-       określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki,

-       określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki, które zostały zorganizowane 17 lutego 2011 r., w godz. 1400-1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

Na podstawie § 7 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXIX/274/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Suwałki Prezydent Miasta Suwałk przedstawia opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji w sprawie uchwał regulujących finansowanie sportu w Suwałkach.

Zgodnie z zarządzeniem nr 52/11 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie konsultacji społecznych, ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone 3 lutego 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce „Sport” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Spotkanie konsultacyjne, przygotowane przez pracowników Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach rozpoczęło się 17 lutego 2011 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Przedmiotem spotkania były konsultacje odnośnie zamiaru podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Suwałkach,
w sprawach: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki oraz określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki.

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele dziesięciu podmiotów, w tym w ww.spotkaniu przedstawiciele ośmiu organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

W trakcie dyskusji, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień pracowników Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, uczestnicy spotkania zgłosili cztery uwagi, po dwie do każdego
z przedstawionych projektów uchwał. Uwagi odnośnie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki dotyczyły potrzeby zmiany terminów składanych wniosków, natomiast
odnośnie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki dotyczyły braku pełnej spójności pomiędzy określeniami zamieszczonymi w słowniczkach do uchwał z zapisami w uchwałach oraz odstąpienia od wymogu dołączania do wniosków o stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia kopii dokumentów, które wiązałyby się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów przez kluby.

Wnioski wypracowane podczas spotkania, w oparciu o zgłoszone uwagi, uwzględniono w całości.

Ponadto przed spotkaniem konsultacyjnym, 16 lutego 2011 r., ze względu na fakt, że przedstawiciele klubu nie mogli uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym, Suwalski Klub Badmintona złożył pismo zgłaszając siedem uwag i protest odnośnie projektu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki. Uwagi dotyczyły propozycji dokonania częściowej zmiany kryteriów uznawania dyscyplin za wiodące
w naszym mieście, w tym między innymi podniesienia liczby punktów zdobywanych przez zawodników w rozgrywkach zaliczanych do Systemu Sportu Młodzieżowego i obniżenia liczby uczestników zajęć, ponadto zmiany gradacji wyników kwalifikowanych i wysokości proponowanych nagród. Klub nie podał konkretnych propozycji zmian. Złożony protest dotyczył zbyt niskiej, zdaniem klubu, dotacji zaplanowanej na zadania realizowane przez klub, warunkowane uzyskaniem określonych wyników sportowych w rozgrywkach ligowych badmintona.

Protest i uwagi zgłoszone przez Suwalski Klub Badmintona uznane zostały za niezasadne i odrzucone, ponieważ gradacja wyników sportowych
i planowanych kwot dotacji została zachowana w konsultowanym projekcie uchwały, a proponowane kwoty dotacji nie zostały powiązane z wysokością nakładów ponoszonych przez kluby, warunkujących uzyskanie danych wyników sportowych. Ponadto uwzględniając fakt, że zadaniem podstawowym
w samorządach gmin-miast jest nadal finansowanie sportu dzieci i młodzieży, proponowane w projekcie uchwały kwoty dotacji powiązane z wynikami sportowymi uzyskiwanymi w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży przyjęto jako preferencyjne w porównaniu do pozostałych. Korzystając z delegacji ustawodawcy oba projekty uchwał zostały tak skonstruowane, aby tworzyły spójne narzędzie (system przyznawania dotacji, stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień) służące osiągnięciu zakładanego celu publicznego „poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Miasta
oraz zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i jednostki organizacyjne”.

Niemniej jednak, mając na względzie uwagi klubu zgłoszone odnośnie kryteriów zaliczania dyscyplin za wiodące, ponownej analizie poddane zostały przedmiotowe kryteria. Szczególna uwaga została zwrócona na aspekt, czy zaproponowane warunki uzyskiwania statusu dyscypliny wiodącej gwarantują równe traktowanie dyscyplin/klubów i są dostosowane do realnych możliwości uzyskiwania określonych wyników sportowych. Podczas przedmiotowej weryfikacji kryteriów zauważono ograniczone możliwości uzyskania medalu na mistrzostwach świata w kategorii seniora przez zawodników z Suwałk. Wobec powyższego przyjęte, w konsultowanym projekcie uchwały, kryterium dotyczące uzyskania wyniku sportowego w postaci – zdobycie medalu na mistrzostwach świata – uznane zostało za zbyt rygorystyczne i zostało obniżone na wynik sportowy w postaci – powołanie do reprezentacji narodowej Polski i rozegranie co najmniej jednego meczu/wystartowanie w co najmniej jednej konkurencji w mistrzostwach świata.

Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał regulujących finansowanie sportu w Suwałkach cieszyły się dostatecznym zainteresowaniem ze strony organizacji pozarządowych. Około 1/3 podmiotów realizujących zadania w obszarze kultury fizycznej wzięło udział w konsultacjach. Nadmienić należy, że część organizacji po uzyskaniu wyjaśnień, bezpośrednio od pracowników tut. Urzędu, nie wzięła udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-03-24

Data modyfikacji: 2011-03-24

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-03-24