Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

01 lipca 2013 r. uległy zmianie zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Właściciele nieruchomości obowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Natomiast w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. Zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje z mocy prawa, tj. na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6m wspomnianej ustawy właściciel nieruchomości obowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości niniejszej opłaty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a wynikającą z niej miesięczną kwotę zobowiązania, stosownie do treści art. 6h powoływanej ustawy, obowiązany jest ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone jego nieruchomości. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Kogo dotyczy
Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych lub jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Czas realizacji
Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
  • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

Opłaty
Wpłat opłaty dokonuje się na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez wezwania / faktury). Rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.


Dodatkowe informacje
*** OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNEJ ***

Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba gospodarstw domowych x Stawka opłaty
41,00 zł


*** OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ ***

Iloczyn liczby pojemników na odpady komunalne, obsługujących daną nieruchomość oraz oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ustalonej Uchwałą nr XXXVIII/502/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2021 r.
Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba pojemników x Stawka opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemników

*** OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ ***

Opłata stanowi sumę opłat obliczonych w pkt A (dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy) i pkt B (dla części nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej).

A: CZĘŚĆ MIESZKALNA
Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba gospodarstw domowych x Stawka opłaty
41,00 zł

B: CZĘŚĆ NIEMIESZKALNA

Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba pojemników x Stawka opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemników.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie, bez wezwania, w terminach:
1) za styczeń, luty, marzec - do 15 marca,
2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 czerwca,
3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września,
4) za październik, listopad, grudzień - do 15 grudnia.

Opłatę należy wnosić na indywidualny numer konta, który otrzymał każdy właściciel nieruchomości.


Prezydent Miasta Suwałk informuje, że gospodarstwa domowe:
- wieloosobowe, w których dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę,
- jednoosobowe, w których dochód nie przekracza kwoty 776 zł,
mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uzyskanie zwolnienia wymaga złożenia odpowiednio wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załączeniem dokumentów określonych w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)
  • Uchwała nr LVI/741/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Klauzula informacyjna w sprawach gospodarowania odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628270, 87 5628280, 87 5628261

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokoje nr 208, 210 - II piętro

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  15:30
Środa 07:30  -  15:30
Czwartek 07:30  -  15:30
Piątek 07:30  -  15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Uwagi
Więcej informacji na stronie http://odpady.suwalki.eu/
Wszelkie pytania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w Suwałkach prosimy kierować pod nr infolinii: (87) 5628270 , (87) 5628280 lub na adres e-mail: odpady@um.suwalki.pl
Informacje w sprawie częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Noniewicza 71A lub telefonicznie pod nr (87) 5628261


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Bogumiła Ołów

Data modyfikacji: 2024-03-12

Opublikował: Bogumiła Ołów

Data publikacji: 2021-05-13