Klauzula informacyjna w sprawach gospodarowania odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 87 562 80 00, e-mail: org@um.suwalki.pl, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk.
2. W sprawie ochrony danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD poprzez: pocztę tradycyjną adres: IOD Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pocztę elektroniczną adres e-mail: iod@um.suwalki.pl, telefonicznie: 875628208.
3. Pani/Pana dane  osobowe  przetwarzane są  w celu:
a/ naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b/ windykacji niezapłaconej opłaty zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji;
c/ wydawania zaświadczeń o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej;
d/ wydawania zaświadczeń o zaleganiu lub niezaleganiu w płatnościach podatków i opłat lokalnych;
e/ wydawania zaświadczeń o wysokości dokonanej wpłaty.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
- ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,
- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto dostęp do danych mogą mieć podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8.  Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan  zobowiązana/y do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wszczęcie z urzędu stosownego postępowania, niezałatwienie czynności urzędowych lub wydania zaświadczenia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Luto - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Data wytworzenia: 2021-06-15

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-06-15

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-06-15