Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Właściwość miejscowa
Teren Gminy

Kogo dotyczy
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Czas realizacji
Zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty
 • Wniosek z wymaganymi dokumentami:
 • 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
 • 2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
 • 3. Dokument potwierdzający prawo do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną przedsiębiorstwa dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów (np.: akt własności, umowa dzierżawy najmu, wypis z księgi wieczystej) kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 • 4. W przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji na terenie bazy technicznej przedsiębiorstwa – dokumentacja potwierdzająca możliwość mycia i dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
 • 5. Kserokopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów asenizacyjnego/ych (poświadczona za zgodność z oryginałem);
 • 6. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości podatkowych;
 • 7. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
 • 8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • 9. Dokumentacja potwierdzająca posiadanie oznakowanego taboru samochodowego
 • *Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wnioskodawca dołącza oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo.

Opłaty
107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia
Dodatkowe informacje
Opłata wnoszona jest w momencie składania wniosku w formie przelewu na konto Urzędu Miejskiego. Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010 )

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Ochrony środowiska i Gospodarki Komunalnej
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628210, 87 5628209

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 210, II piętro

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  15:30
Środa 07:30  -  15:30
Czwartek 07:30  -  15:30
Piątek 07:30  -  15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Klauzula informacyjna w sprawach gospodarowania odpadami komunalnymi


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-10-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13