Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz ustawy z dnia 6 marca
2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) i wymaga wpisu do rejestru.
Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek powinien zawierać:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Efekt załatwienia sprawy
Nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Kogo dotyczy
Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Czas realizacji
7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wpis do rejestru lub zmianę wpisu
 • Do wniosku dołącza się:
  - oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
  "Oświadczam, że:
  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne
  i zgodne z prawdą;
  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia
  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.".
  - dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku kopii poświadczony za zgodność
  z oryginałem) .
 • Wniosek wraz z dokumentami można złożyć
  - drogą elektroniczną poprzez stronę Cyfrowego Urzędu lub ePUAP
  - listownie
  - osobiście

Opłaty
Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.
Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
opłata skarbowa za dokonanie/zmianę wpisu
Dodatkowe informacje
Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu

Tryb odwoławczy
Brak

Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010 )
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1292 )

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Ochrony środowiska i Gospodarki Komunalnej
Adres:  ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon:  87 5628239, 87 5628270, 87 5628280

Miejsce przyjmowania dokumentów:
Pokój nr 208 - II piętro

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  15:30
Środa 07:30  -  15:30
Czwartek 07:30  -  15:30
Piątek 07:30  -  15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Klauzula informacyjna w sprawach gospodarowania odpadami komunalnymi


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-10-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13