Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy

Czas realizacji
Zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty
 • Wniosek z wymaganymi dokumentami:
  1. Kserokopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopią wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  2. Kserokopiami umów z odbiorcami odpadów,
  3. Kserokopią prawa do władania gruntem (obiektem) - akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu - (potwierdzona za zgodność z oryginałem).
  4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wnioskodawca dołącza oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy
Brak

Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. , poz. 21 )
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. , Nr 16 , poz. 154 )
 • Kody odpadów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. , Nr 112 , poz. 1206 )

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Ochrony środowiska i Gospodarki Komunalnej
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628216, 87 5628209, 87 5628210

Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 210, II piętro

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  15:30
Środa 07:30  -  15:30
Czwartek 07:30  -  15:30
Piątek 07:30  -  15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Klauzula informacyjna w sprawach gospodarowania odpadami komunalnymi


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-10-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13